Editorial
15.03.2016
By Aivars Jurcans
mergers.lv

Vārda “mediācija” pieminēšana ikdienas sarunā bieži izraisa pārpratumu, ja sarunu biedrs to būs sajaucis ar meditāciju un sāks atrunāties, ka viņam šīs ezotēriskās lietas ir svešas un nesaprotamas. Zinošākie teiks, ka tas ir kaut kāds jauns konfliktu risināšanas veids. Un tikai pavisam nedaudzi varbūt atcerēsies par mediācijas procesu Stokholmā, kurā, tiesa, nesekmīgi tika mēģināts risināt domstarpības vilcienu iepirkuma lietā starp VAS “Pasažieru vilciens” un CAF.

Saskaņā ar likumā sniegto definīciju, mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos un risināt savas domstarpības ar mediatora starpniecību.

Lai gan mediācijas attīstība Latvijā vēsturiski vairāk koncentrējusies uz bāriņtiesas pārziņā esošiem konfliktiem, nereti arī biznesa vidē sastopamies ar gadījumiem, kuros ar mediācijas palīdzību domstarpības varētu atrisināt salīdzinoši ātrāk un ar iespējami mazākiem zaudējumiem biznesam. Un bieži vien robežas, kur ģimenes konflikts pāraug biznesa konfliktā, ir ļoti nosacītas.

Piemēram, aplūkosim dažas visnotaļ tipiskas situācijas:

  • Uzņēmumā, kurā Haralds ir valdes priekšsēdētājs, viņam pieder 90% kapitāla daļu, kamēr atlikušie 10% ir Leonīda īpašumā. Leonīds uzņēmuma vadībā nekad nav līdzdarbojies, arī ne pēdējos gados, kad uzņēmums piedzīvoja finansiālas grūtības un bija tuvu maksātnespējas pasludināšanai. Uzzinājis par dažiem uzņēmuma nekustamo īpašumu pārdošanas darījumiem, ko veicis Haralds, Leonīds ir sašutis, jo uzskata, ka īpašumi pārdoti zem to tirgus vērtības un ar Haraldu saistītām personām, tādejādi radot zaudējumus uzņēmumam un Leonīdam kā mazākuma daļu īpašniekam. Haralds, savukārt, apgalvo, ka īpašumu steidzama pārdošana bijis vienīgais līdzeklis maksātnespējas novēršanai un ka visi pārdošanā iegūtie līdzekļi izmantoti, lai norēķinātos ar kreditoriem. Tomēr Leonīds ir vērsies ar prasību tiesā, uzskatot, ka Haralds kā valdes loceklis nav rīkojies kā gādīgs un rūpīgs saimnieks un ir nodarījis sabiedrībai zaudējumus.
  • Dibinot uzņēmumu pirms 20 gadiem, Pēteris to deklarēja par nākotnes labklājības pamatu visai ģimenei un kapitāla daļas iedalīja gan sievai, gan arī abām mazgadīgajām meitām. Rezultātā Pēterim pašam pieder 40%, kamēr pārējiem ģimenes locekļiem katram pa 20% daļu. Pirms pāris gadiem Pēteris šķīra laulību un uzsāka jaunas attiecības, kurās piedzima dēls. Laulības šķiršana, bet jo īpaši Pētera jaunā ģimene un bērna piedzimšana nopietni sarežģīja viņa attiecības ar bijušās ģimenes locekļiem. Meitas šajā konfliktā nepārprotami ir nostājušās mātes pusē. Lai gan Pēteris ir vienīgais, kas ir bijis iesaistīts uzņēmuma pārvaldē un kas pārzina biznesu, visi lēmumi par uzņēmuma tālāko darbību un attīstību, kam nepieciešama dalībnieku piekrišana, tiek bloķēti vienkārši principa pēc. Kapitāla daļu un tātad arī balsu sadalījums neļauj nevienai no pusēm panākt virsroku, bet uzņēmuma attīstība ir apstājusies.
  • Andris un Valdis kā līdztiesīgi partneri pirms pieciem gadiem kopīgi nodibināja uzņēmumu, kas ir veiksmīgi audzis un attīstījies par visai nopietnu biznesu. Šobrīd Andris aizvien biežāk izsaka neapmierinātību, ka Valdis esot zaudējis interesi par uzņēmumu, ka viņa ieguldījums nav pietiekams un ka Andris viens “velk” uzņēmumu, kamēr peļņa aizvien vēl tiek dalīta uz pusēm. Valdim, savukārt, neliekas pareiza jaunā darbības stratēģija, ko Andris ar lielu uzstājību cenšas ieviest, un ir iebildumi pret dažām Andra darbības metodēm, kas reizēm bīstami tuvas atļautā galējai robežai. Lai domstarpības atrisinātu, Andris jau ir izteicis piedāvājumu atpirkt Valda daļas, bet saņēmis kategorisku noraidījumu – Valdis piedāvāto cenu atzinis par “smieklīgi zemu”. Savukārt Valda izteikto viedokli par uzņēmuma vērtību Andris atklāti dēvē par “kosmosu”. Sarunas ir apstājušās, Andris ar Valdi praktiski nesarunājas, bet risinājuma nav.
  • Rutas pirms 10 gadiem dibinātais uzņēmums viņai piederēja līdzīgās daļās ar dēlu. Pēc dēla traģiskās nāves, dzērumā vadot automašīnu, 50% daļu likumiskās mantošanas ceļā nonākuši vedeklas un trīs mazgadīgo bērnu īpašumā. Rutas attiecības ar vedeklu nekad nav bijušas tuvas un savu nepatiku par dēla izvēli viņa nekad nav īpaši slēpusi. Pēdējos gados situācija vēl vairāk sarežģījusies, jo Ruta tieši vedeklu vaino dēla alkoholismā, kas novedis pie viņa bojāejas. Uzņēmums Rutas vadībā turpina darboties, bet neviens no lēmumiem, kas saskaņā ar statūtiem būtu jāpieņem dalībniekiem, netiek pieņemts, jo balsis sadalās līdzīgi. Rezultātā uzņēmumam jau vairākus gadus netiek apstiprināti gada pārskati, netiek maksātas dividendes un pieņemti citi nozīmīgi ar uzņēmuma tālāko darbību saistīti lēmumi.

Visiem šiem stāstiem, izņemot pirmo, kur lieta jau atrodas tiesā, ir dažas kopīgas iezīmes:

  • Acīmredzamas konfliktsituācijas, kas turpina saasināties un apdraud biznesa dzīvotspēju, bet kuru risinājums tiesas ceļā ir grūti panākams vai pat praktiski neiespējams,
  • Puses nevēlas vai nespēj risināt savas domstarpības tiešas komunikācijas ceļā,
  • Pušu advokātu mēģinājumi rast risinājumu tiek uztverti ar aizdomām, jo advokāts tiek nepārprotami uztverts kā otras puses interešu pārstāvis,
  • Nespēja konfliktu risināt jau radījusi uzņēmuma vērtības samazinājumu un var izraisīt tā pilnīgu biznesa vērtības zudumu.

Brīdī, kad konflikta risināšanas mēģinājumi nonākuši strupceļā, bet tā nerisināšana situāciju tikai pasliktina, mediācija var būt viena no metodēm, kā situāciju izkustināt no sastinguma punkta un mēģināt rast domstarpību risinājumu. Atšķirībā no tiesas procesa, kurā pēc būtības puses ir augstākai varai deleģējušas tiesības izšķirt, kurai no pusēm ir taisnība un noteikt, kā pusēm rīkoties tālāk, mediācija prasa pušu aktīvu līdzdarbību un sadarbošanos risinājuma meklēšanā.

Mediatora uzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus risinājuma meklējumiem un šī procesa vadīšana un veicināšana, tomēr neuzspiežot pusēm savu skatījumu par domstarpībām un to risinājumiem. Mediators šajā procesā ir neitrāls un nepārstāv nevienas puses intereses. Atbilstoši situācijai tiekoties gan ar pusēm vienlaicīgi, gan ar katru atsevišķi, mediators spēj veidot un uzturēt komunikāciju arī starp konfliktējošām pusēm, kas kategoriski atsakās sarunāties viena ar otru.

Mediatora izvēle ir tikai un vienīgi iesaistīto pušu rokās. Neapšaubāmi, ka paļaušanās uz mediatora neitralitāti konfliktā ir viens no galvenajiem apsvērumiem šajā izvēlē. Tomēr ne mazāk svarīga ir arī mediatora pieredze un kompetence jomā, kurā uzņēmums darbojas un par kuru ir strīds.

Kādi būtu ieguvumi no mediācijas iepriekš aprakstītajās konfliktsituācijās?

Galvenais ieguvums, protams, ir, ja sekmīgas mediācijas rezultātā puses nonāk pie vienošanās, kas pilnīgi vai daļēji atrisina to domstarpības. Tomēr tas nebūt nav vienīgais pozitīvais mediācijas pienesums. Mediācijas procesā puses tiek rosinātas līdzdarboties risinājuma meklējumos. Pēc savas būtības tās ir sadarbību veicinošas darbības, kas ļauj saglabāt vai mēģina vismaz daļēji atjaunot pušu attiecības, nenostādot tās konfrontējošās pozīcijās. Tiesas process var atrisināt konfliktu, bet nevar atjaunot vai saglabāt attiecības.

Iespēja saglabāt konfidencialitāti par domstarpību faktu vai par to būtību var izrādīties par vienu no svarīgākajiem faktoriem biznesa izdzīvošanai. Retais būs gatavs par savu sadarbības partneri izvēlēties iekšēju pretrunu mocītu uzņēmumu, kura nākotnes izredzes nav skaidras. Vēl jo mazāk gadījumos, kad publiski zināms, ka uzņēmuma dalībnieki ir klaji konfrontējošās pozīcijās un savu konfliktu risina tiesas ceļā. Protams, mediācija nav brīnumlīdzeklis, un ir iespējams, ka arī tā nevedīs pie pieņemama risinājuma. Tomēr, pārfrazējot kādu slavenu domu graudu, vissliktākās sarunas vienmēr būs labākas par vislabāko konfliktu. Un mēģinājums kopīgi rast risinājumu mediācijas ceļā pušu turpmākajai rīcībai un sadarbībai var nākt tikai par labu.

Aivars Jurcāns
Sertificēts mediators

* šī raksta saīsināta versija ir publicēta laikrakstā Diena 2016. gada 14. martā

< Newer
Nevis uzveikt pretinieku, bet prast vienoties*
Older >
Season's Greetings!
123 Comments
To comment please Log in or Register at Mergers.lv
Or Log In with:
We welcome thoughtful comments from readers. Please comply with our guidelines.
12-10-2022, 10:00
sam harries
wrote: Welcome to Bet88, the best online soccer betting site and the biggest bookie in Indonesia. If you are confused about finding the best place to gamble online, then we are the answer. https://vipbet88id.com/
11-10-2022, 10:57
sam harries
wrote: Particular interviews furnish firsthand message on mart size, industry trends, ontogeny trends, capitalist landscape and outlook, etc. 황제투어
10-10-2022, 11:07
sam harries
wrote: Unbelievable articles and wonderful plan. Your blog passage justifies most of the positive information it"s been getting. Toko Bahan Kue Denpasar
08-10-2022, 17:22
sam harries
wrote: The CSOne is web-based maintenance management software designed for maintenance and repair service providers. It is specifically designed to fulfill the requirements for these services and successfully improved productivity of thousands of users around the world Natural Pain Relief Products
06-10-2022, 21:26
sam harries
wrote: Our web design and branding agency in Cyprus powers ambitious entrepreneurs and small businesses. We focus on building brands, web design, and web development – for people like you. web design Cyprus
06-10-2022, 17:19
sam harries
wrote: Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here. Feng Shui Shop Near Me
06-10-2022, 12:42
sam harries
wrote: Extremely helpful post. This is my first time i visit here. I discovered such a large number of intriguing stuff in your blog particularly its exchange. Truly its extraordinary article. Keep it up. 먹튀폴리스
06-10-2022, 10:43
sam harries
wrote: The CSOne is online upkeep the executives programming intended for support and fix specialist co-ops. It is explicitly intended to satisfy the prerequisites for these administrations and effectively improved profitability of thousands of clients around the globe Ruger Mark IV Lite
05-10-2022, 22:38
sam harries
wrote: Very captivating on the web diary. A ton of web diaries I see these days don't for the most part give whatever I'm enthused about, anyway I'm without a doubt propelled by this one. As of late felt that I would post and tell you. colour prediction game
05-10-2022, 20:29
sam harries
wrote: bookmarking and checking back frequently!it people processing it really is another person's renowned company, you will never in the world of the 55 and other lavishness brands supra to uncover which.. how to sell payment processing services
05-10-2022, 13:05
sam harries
wrote: So, you really can give your child a math educational gift that will last a lifetime. domathhomework
04-10-2022, 11:31
sam harries
wrote: We are genuinely appreciative for your blog section. You will find a lot of strategies in the wake of setting off to your post. I was exactly checking for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. rl 22 gunpowder
02-10-2022, 09:23
sam harries
wrote: You have a genuine capacity for composing one of a kind substance. I like how you think and the way you speak to your perspectives in this article. I concur with your mindset. Much obliged to you for sharing. Game muis kopen
01-10-2022, 22:49
sam harries
wrote: Great article in addition to its data and I emphatically bookmark to this site in light of the fact that here I generally get an astonishing information as I anticipate. A debt of gratitude is in order for this to impart to us content creation service
01-10-2022, 16:40
sam harries
wrote: A debt of gratitude is in order for posting this information. I simply need to tell you that I simply look at your site and I discover it exceptionally fascinating and educational. I can hardly wait to peruse bunches of your posts. Bellota Digital psicologia
01-10-2022, 15:27
sam harries
wrote: Great article in addition to its data and I emphatically bookmark to this site in light of the fact that here I generally get an astonishing information as I anticipate. A debt of gratitude is in order for this to impart to us social media management company
01-10-2022, 12:07
sam harries
wrote: Very cozy looking rooms. Let me know if your going to Mexico. Oh and btw. you should read our Tipping in Mexico guide if you do. It will save you a lot of awkward moments. instagram business page
30-09-2022, 05:24
Jaeid Sabit Pranto
wrote: APKOHI is the best free mobile games and software downloading site, Find more games from here
ApkOhi
30-09-2022, 05:24
Jaeid Sabit Pranto
wrote: APKOHI is the best free mobile games and software downloading site, Find more games from here
ApkOhi
28-09-2022, 20:24
sam harries
wrote: I love significantly your own post! I look at all post is great. I discovered your personal content using bing search. Discover my webpage is a great one as you.I work to create several content this post. Once more you can thank you and keep it create! Enjoy! Online Wettanbieter
28-09-2022, 11:06
sam harries
wrote: I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work рекламное агетнство
26-09-2022, 20:14
sam harries
wrote: You make such a large number of extraordinary focuses here that I read your article two or multiple times. Your perspectives are as per my own generally. This is incredible substance for your perusers. EA101
26-09-2022, 15:17
sam harries
wrote: A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up. Great work pay for papers online
24-09-2022, 16:34
sam harries
wrote: Much appreciated such a great amount for this data. I need to tell you I agree on a few of the focuses you make here and others might require some further survey, however I can see your perspective. 밤알바
21-09-2022, 16:52
sam harries
wrote:  If someone week i really ashen-haired not actually pretty, whether you will lite grope a present, thought to follow us to displays bursting with ends of the earth considerably? Inside the impeccant previous, sea ever have dried-up, my hubby and i only may very well be with all of you connected thousands of samsara. 구글상위노출
21-09-2022, 15:17
Juris
wrote: Nu, tas ir bēdas. Es ceru, ka jūs galu galā visu atrisinājāt. Nespresso nebūtu vajadzīgs.
21-09-2022, 15:17
Juris
wrote: Nu, tas ir bēdas. Es ceru, ka jūs galu galā visu atrisinājāt. Nespresso nebūtu vajadzīgs.
21-09-2022, 15:17
Juris
wrote: Nu, tas ir bēdas. Es ceru, ka jūs galu galā visu atrisinājāt. Nespresso nebūtu vajadzīgs.
21-09-2022, 10:16
sam harries
wrote: I as of late saw your site back I are commonly glancing through which consistently. You have a heaps of data at this website so I really like your look to the web a bit as well. Keep up the best show results! digital payments agent
19-09-2022, 21:16
sam harries
wrote: Nothing compares to Weber using Genesis sort of grills. That is certainly the type gas grills which have been that will always make sure that they deliver a high performance part of down interval 스웨디시마사지
18-09-2022, 12:09
sam harries
wrote: I've been contemplating composing an extremely tantamount post in the course of the last couple of weeks, I'll most likely keep it straightforward and connection to this rather if thats cool. Much obliged best blog about dog care
16-09-2022, 10:23
sam harries
wrote: Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this blog so well. It's exceptional to the point that I can't bear to not experience this important data at whatever point I surf the web! 途虎养车
15-09-2022, 00:02
sam harries
wrote: This blog was amazingly useful. I truly value your benevolence in offering this to me and every other person! AWS Certified Developer
14-09-2022, 08:11
sam harries
wrote: I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definitely enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog Kali linux
13-09-2022, 10:38
sam harries
wrote: Simply respecting your work and thinking about how you dealt with this blog so well. It's exceptional to the point that I can't bear to not experience this important data at whatever point I surf the web! 구글홍보
13-09-2022, 09:07
sam harries
wrote: An extremely wonderful blog entry. We are extremely appreciative for your blog entry. You will discover a great deal of methodologies in the wake of visiting your post. I was actually scanning for. Much obliged for such post and please keep it up passive income Bitcoin
12-09-2022, 16:03
Albina Muro
wrote: Your website is really cool and this is a great inspiring article. Chichi Eburu
12-09-2022, 15:49
Albina Muro
wrote: Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Chichi Eburu
12-09-2022, 15:42
Albina Muro
wrote: Fantastic blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Many thanks! Chichi Eburu
12-09-2022, 15:35
Albina Muro
wrote: Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. puppy financing
12-09-2022, 15:28
Albina Muro
wrote: Thanks For sharing this Superb article.I use this Article to show my assignment in college.it is useful For me Great Work. Driveway replacement augusta ga
12-09-2022, 15:22
sam harries
wrote: I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. Gamivo Promo Codes
12-09-2022, 15:16
Albina Muro
wrote: Thank you very much for this great post. juan monteverde
11-09-2022, 10:42
sam harries
wrote: Entirely great post. I just discovered your blog and needed to state that I have truly delighted in perusing your blog entries. Any way I'll be buying in to your feed and I trust you post again soon. Huge a debt of gratitude is in order for the valuable data tienda jugo de maguey
11-09-2022, 09:06
sam harries
wrote: I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work. I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. visit site
10-09-2022, 19:14
sam harries
wrote: Thank you for helping people get the information they need. Great stuff as usual. Keep up the great work!!! safety deposit box for sale
10-09-2022, 14:37
sam harries
wrote: This article gives the light in which we can watch the truth. This is exceptionally decent one and gives indepth data. A debt of gratitude is in order for this decent article. bank vault manufacturers
10-09-2022, 10:57
sam harries
wrote: Its an unbelievable delight examining your post.Its overflowing with information I am looking for and I need to post a comment that "The substance of your post is radiant" Great work. modular vaults manufacturers
09-09-2022, 10:16
sam harries
wrote: I really love this post I will visit again to read your post in a very short time and I hope you will make more posts like this.  안전놀이터
08-09-2022, 20:55
sam harries
wrote: APKallworld is a Latest Android apps and mod game downloading store.that also provides you with any kind of mobile or smartphone software. cookie run kingdom hack
08-09-2022, 10:23
sam harries
wrote: The first phase the preparation should, theoretically, be uninfluenced by the intended intensity and duration of the sound which is subsequently produced. In fact, however, so quickly are the three phases accomplished that the pianist rarely has capacity to think, in performance, of each phase separately. bidvaluable flea market
06-09-2022, 21:14
sam harries
wrote: Our company also offers an opportunity for those who have no purchasing power. hasta yatağı kiralama
06-09-2022, 12:23
sam harries
wrote: An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter, it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers. watchasian website
05-09-2022, 17:50
Spartakus
wrote: Emek hasta yatağı kiralama şirketi çalışanları olarak sizi tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz.
05-09-2022, 17:45
Spartakus
wrote: Emek hasta yatağı kiralama şirketi çalışanları olarak sizi tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz.
05-09-2022, 17:45
Spartakus
wrote: Emek hasta yatağı kiralama şirketi çalışanları olarak sizi tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz.
05-09-2022, 09:05
sam harries
wrote: Persons appreciate shopping for amazing, appealing, fascinating and from time to time attractive aromas for them selves and pertaining to others. This can be executed conveniently along with inexpensively in an on-line perfume shop. perfect ten showflat
04-09-2022, 09:58
sam harries
wrote: I appreciate several from the Information which has been composed, and especially the remarks posted I will visit once more.  rummy apk
03-09-2022, 15:52
sam harries
wrote: This substance is composed great. Your utilization of arranging when coming to your meaningful conclusions mentions your objective facts exceptionally clear and straightforward. Much obliged to you. fyp138 slot
03-09-2022, 14:23
islam pro website
wrote:
The best among you are those who learn the Quran and teach it With the intention to make it easier for one to recite Qur'an we are introducing islampro.net.
03-09-2022, 14:23
islam pro website
wrote: The best among you are those who learn the Quran and teach it With the intention to make it easier for one to recite Qur'an we are introducing islampro.net.
03-09-2022, 14:15
sam harries
wrote: I am happy to find your perceived technique for forming the post. Directly you make it basic for me to grasp and complete the thought. Thankful to you for the post. Manga Stream Sites
02-09-2022, 10:10
sam harries
wrote: The data you have posted is extremely valuable. The locales you have alluded was great. A debt of gratitude is in order for sharing... types of statistical tests
01-09-2022, 21:52
sam harries
wrote: Pentobarbital acts in the same way as other barbiturates by slowing down brain activity. It is used to treat insomnia, epilepsy, and sedation before surgery. Buy pentobarbital sodium
01-09-2022, 00:48
jassica
wrote: A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about this, I feel emphatically about it and adoration adapting more on this point. In the event that conceivable, as you pick up skill, would you psyche upgrading your online journal with more data? It is greatly useful for me. aka ms remote connect
31-08-2022, 15:27
sam harries
wrote: This was a shocking post. It has some look at here fundamental data on this subject. hasta yatağı
28-08-2022, 13:14
HASEEB
wrote: Thanks, I have been hunting for information about this subject for ages and yours is the best I have discovered so far. annoyed1heal.com
28-08-2022, 13:13
HASEEB
wrote: Thanks, I have been hunting for information about this subject for ages and yours is the best I have discovered so far. annoyed1heal.com
20-08-2022, 18:19
jihej96662]
wrote: Hi there! Nice stuff, do keep me posted when you post again something like this! Credit Card Processing Residual Income
18-08-2022, 18:06
cbd shop
wrote: CBDevor votre vendeur de cbd eau pas cher toute l'année en France et en Europe. CBDevor votre grossiste CBD spécialiste des résines CBD, huiles CBD et fleurs CBD toute l'année à prix imbattables ! CBDevor votre fournisseur de CBD Français
cbd eau
18-08-2022, 18:06
cbd shop
wrote: Der Mensch ist grundsätzlich effizient und möchte so wenig Energie wie möglich verwenden, um sein Ziel zu erreichen.Bei Kunden äußert sich das häufig darin, dass Sie gerne an die Hand genommen werden wollen, wenn es um den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen geht. Dieses Phänomen findet sich bei einem modernen und effizienten Webdesign wieder.
Webagentur Bonn
18-08-2022, 18:05
cbd shop
wrote: Der Mensch ist grundsätzlich effizient und möchte so wenig Energie wie möglich verwenden, um sein Ziel zu erreichen.Bei Kunden äußert sich das häufig darin, dass Sie gerne an die Hand genommen werden wollen, wenn es um den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen geht. Dieses Phänomen findet sich bei einem modernen und effizienten Webdesign wieder.
Webagentur Bonn
18-08-2022, 18:05
cbd shop
wrote: Der Mensch ist grundsätzlich effizient und möchte so wenig Energie wie möglich verwenden, um sein Ziel zu erreichen.Bei Kunden äußert sich das häufig darin, dass Sie gerne an die Hand genommen werden wollen, wenn es um den Kauf von Produkten oder Dienstleistungen geht. Dieses Phänomen findet sich bei einem modernen und effizienten Webdesign wieder.
Webagentur Bonn
15-08-2022, 17:27
robinjack
wrote: Can I just now say exactly what a relief to uncover somebody who in fact knows what theyre dealing with online. You certainly learn how to bring a worry to light making it crucial. The diet need to check out this and can see this side of your story. I cant believe youre less well-known since you also undoubtedly have the gift. houseboat sydney
11-08-2022, 10:34
jihej96662]
wrote: I am glad you take pride in what you write. This makes you stand way out from many other writers that push poorly written content. 비아그라 구입
31-07-2022, 15:13
jihej96662]
wrote: Pretty good post. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Big thanks for the useful info. Free Download Medieval Fonts for Free
21-07-2022, 09:48
pooja moh
wrote: Hi, I am Tanuja. I am not a regular call girl. But I know to satisfied my client. I will give. Read more. Escort Service. Recent.
Escorts in Bangalore
21-07-2022, 09:48
pooja moh
wrote: Hi, I am Tanuja. I am not a regular call girl. But I know to satisfied my client. I will give. Read more. Escort Service. Recent.
Escorts in Bangalore
21-07-2022, 09:48
pooja moh
wrote:
Special BANGALORE Escort and Escort Listing site for elite gentlemen who want to spend time together with a quality Moscow escort lady.
Call Now Click Here Top Call Girls City Hyderabad Pune Bangalore Rate of Call Girls Hyderabad ₨ 30000 Per Night Availability
I am young spirited woman with an incredible body, soft skin and nice figure giving your best expertise what you ever will get.
Call Girls in Mumbai

Call Now Click Here Top Call Girls City Hyderabad Pune Bangalore Rate of Call Girls Hyderabad ₨ 30000 Per Night Availability
Chennai Escorts

Special BANGALORE Escort and Escort Listing site for elite gentlemen who want to spend time together with a quality Moscow escort lady. Escorts in Pune

Hello, We area unit Simran twenty seven years recent, and Katia four years recent, a really nice couple, with nice body proportions.
Call Girls in Mumbai

Hello, We area unit Simran twenty seven years recent, and Katia four years recent, a really nice couple, with nice body proportions.
Escorts in Mumbai


Hi, I am Tanuja. I am not a regular call girl. But I know to satisfied my client. I will give. Read more. Escort Service. Recent.
Escorts in Bangalore
20-07-2022, 16:01
jihej96662]
wrote: What a thrilling post. It is extremely chock-full of useful information. Thanks for such a great info. Bidvaluable
19-07-2022, 09:01
jihej96662]
wrote: Attractive, post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have liked browsing your blog posts. After all, I will surely subscribe to your feed, and I hope you will write again soon! 바카라사이트먹튀
18-07-2022, 15:42
daniyal
wrote: Thank you a lot for providing individuals with a very spectacular possibility to read critical reviews from this site. Kitchen Decoration Items
18-07-2022, 15:42
daniyal
wrote: Thank you a lot for providing individuals with a very spectacular possibility to read critical reviews from this site. Kitchen Decoration Items
18-07-2022, 15:41
daniyal
wrote: Thank you a lot for providing individuals with a very spectacular possibility to read critical reviews from this site. Kitchen Decoration Items
17-07-2022, 15:26
jihej96662]
wrote: A very excellent blog post. I am thankful for your blog post. I have found a lot of approaches after visiting your post. jasa facebook likes post indonesia
11-07-2022, 13:12
jassica
wrote: Incredible data on your web journal, thank you for setting aside an ideal opportunity to impart to us. Stunning understanding you have on this current, it's decent to discover a site that subtle elements such a great amount of data about diverse specialists. https aka ms remoteconnect account
05-07-2022, 20:06
jassica
wrote: Awesome occupation for distributed such a gainful site. Your web log isn't just valuable yet it is also truly innovative as well. There have a tendency to be very few individuals who can absolutely compose not all that basic posts that creatively. Proceed with the decent written work restaurants near me breakfast
04-07-2022, 18:09
jassica
wrote: I got what you mean , a debt of gratitude is in order for posting .Woh I am cheerful to discover this site through google. corporate office phone number
30-06-2022, 18:22
patrick rall
wrote: This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didnt know who to ask. Amoma
30-06-2022, 18:21
patrick rall
wrote: This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didnt know who to ask. Amoma
30-06-2022, 18:21
patrick rall
wrote: This web site is really a walk-through for all of the info you wanted about this and didnt know who to ask. Amoma
26-06-2022, 17:35
jihej96662]
wrote: It is my first visit to your blog, and I am very impressed with the articles that you serve. Give adequate knowledge for me. Thank you for sharing useful material. I will be back for the more great post. Büro monatlich mieten
25-06-2022, 15:11
newmehndi
wrote: Hello Guys,
We have the best ideas for you and your collage dorm room party that will look better than before.
25-06-2022, 11:11
jihej96662]
wrote: This article was written by a real thinking writer without a doubt. I agree many of the with the solid points made by the writer. I’ll be back day in and day for further new updates. groza69club.com
23-06-2022, 14:49
jihej96662]
wrote: Yes, I am entirely agreed with this article, and I just want say that this article is very helpful and enlightening. I also have some precious piece of concerned info !!!!!!Thanks. รถตู้เช่าน่าน
20-06-2022, 17:02
jihej96662]
wrote: A great content material as well as great layout. Your website deserves all of the positive feedback it’s been getting. I will be back soon for further quality contents. Computer Software Prepackaged
19-06-2022, 09:52
jihej96662]
wrote: This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: https://tylerlongrealestate.com/
18-06-2022, 01:04
Tom Holland
wrote: I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative.. sell my house fast dallas
15-06-2022, 15:20
robinjack
wrote: You can definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time go after your heart. Pest Control San Antonio
15-06-2022, 13:30
Tom Holland
wrote: It is an excellent blog, I have ever seen. I found all the material on this blog utmost unique and well written. And, I have decided to visit it again and again. 신규 꽁머니
13-06-2022, 08:42
jihej96662]
wrote: I like your post. It is good to see you verbalize from the heart and clarity on this important subject can be easily observed... buenas-fotografias-con-el-celular
01-06-2022, 12:53
robinjack
wrote: You got a very wonderful website, Gladiola I noticed it through yahoo. desk software
31-03-2022, 16:17
gultujoydu
wrote: Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Buy portable dog water bottle
31-03-2022, 16:16
gultujoydu
wrote: Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Buy portable dog water bottle
25-02-2022, 23:00
xyzzsdfl
wrote: Routine potential buyers right here are how to regards for a time, of which is why So i am travelling to the blog regular, on the lookout for latest, significant material. A large number of, thank you! Packers and Movers Chennai to Bijapur
25-02-2022, 22:59
xyzzsdfl
wrote: Routine potential buyers right here are how to regards for a time, of which is why So i am travelling to the blog regular, on the lookout for latest, significant material. A large number of, thank you! Packers and Movers Chennai to Bijapur
25-02-2022, 22:59
xyzzsdfl
wrote: Routine potential buyers right here are how to regards for a time, of which is why So i am travelling to the blog regular, on the lookout for latest, significant material. A large number of, thank you! Packers and Movers Chennai to Bijapur
23-02-2022, 22:55
xyzzsdfl
wrote: The audio will be awesome. You might have several extremely skilled performers. My partner and i want an individual the most effective regarding accomplishment. Packers and Movers Pune to Guwahati
23-02-2022, 22:55
xyzzsdfl
wrote: The audio will be awesome. You might have several extremely skilled performers. My partner and i want an individual the most effective regarding accomplishment. Packers and Movers Pune to Guwahati
23-02-2022, 22:55
xyzzsdfl
wrote: The audio will be awesome. You might have several extremely skilled performers. My partner and i want an individual the most effective regarding accomplishment. Packers and Movers Pune to Guwahati
15-02-2022, 07:59
cocel
wrote: Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing! نموذج طلب تأشيرة كندا
09-02-2022, 14:10
cocel
wrote: of course we need to know our family history so that we can share it to our kids, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΒΙΖΑ ΗΠΑ
01-02-2022, 03:50
Seo Expert
wrote: Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. pragmatic play
31-01-2022, 23:03
Seo Expert
wrote: I simply reckoned it is an outline to share in case other companies was first experiencing difficulty looking for still Now i'm a small amount of doubting generally if i here's permitted to use artists and additionally explains relating to right. Paris hop on hop off bus
26-01-2022, 12:21
Seo Expert
wrote: Good publish, it's a very awesome weblog you have right here, continue the great function, is going to be back again. Dehradun escort service
16-01-2022, 00:36
Seo Expert
wrote: This particular is a superb publish We observed because of reveal this. It really is exactly what I needed to determine wish within long term you'll carry on with regard to discussing this type of superb publish. meningkatkan konversi website
15-01-2022, 22:51
Seo Expert
wrote: I’m prompted while using the surpassing in addition to preachy checklist you give in such very little timing. jasa manajemen sosial media
15-01-2022, 20:26
Seo Expert
wrote: I’m empowered together with the surpassing plus preachy detailing for you to decorate such minimal timing. Gali Result
15-01-2022, 03:54
Seo Expert
wrote: I will be extremely willing to get the site together with managed benefit from browsing important article content uploaded at this point. Any recommendations within the source was initially impressive, kudos to your publish. Packers and Movers Gurgaon to Pune
14-01-2022, 00:57
Seo Expert
wrote: Freezing consideration perhaps it is an understanding to create could possibly help everybody else is having troubles searching though My group is some unclear a lot more i am permitted to get details and even communications information at these. Packers and Movers Hyderabad to Gurgaon
12-01-2022, 02:01
Seo Expert1
wrote: Ismail
11-10-2021, 13:16
Muller Lukacs
wrote: Business owners and entrepreneurs have an uncanny energy and determination that keep them moving forward to visit website. Read this article about business to discover if you are able to possess the characteristics of an entrepreneur.
04-01-2018, 19:10
Edgars Skrinda
wrote: Saņem Faktorings uzņēmumiem uzreiz pēc rēķina izrakstīšanas https://www.cityfinances.lv/faktorings/
Subscribe
Sign up to receive an extract from
our latest M&A Intelligence Report
Sign up
more updates...